Links

The British Health Qigong Association

www.healthqigong.org.uk

Deyin Taijiquan Institute (GB)

www.deyin-taiji.com

The Tai Chi Union for Great Britain

www.taichiunion.com

The BBC News Website